Spracovanie kuchynského odpadu v kompostéroch z pohľadu legislatívy

Legislatíva.jpg

Spracovanie kuchynského a reštauračného odpadu v Green Good  kompostéroch spĺňa všetky legislatívne požiadavky

Legislatíva

Nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom  (vedľajším živočíšnym produktom kategórie 3) sa riadi zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. 10. 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorými sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1774/2002 (Nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch).

 

Ako je definovaný kuchynský odpad

Kuchynský odpad – pomyje, je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach, vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení, domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok, zdravotníckych zariadení, ale i z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, resp. ostatnými potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier (použité pri manipulácii s potravinami).

 

Povinnosti prevádzkovateľa  stravovacieho zariadenia

Od 01.01.2013 je v súlade s novelou č. 343/2012 Z. z., ktorou sa upravuje Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, je každý prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia povinný zabezpečiť triedenie kuchynského biologického odpadu a jeho následný zber a spracovanie oprávneným subjektom minimálne raz za týždeň.

Spoločnosť poskytujúca zber a spracovanie musí byť zaregistrovaná alebo schválená Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPSSR).

Od 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Tento zákon priniesol zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a taktiež nastavil pravidlá nakladania s BRKO.

Podľa § 83 ods. 1 prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

 

Nepovolené nakladanie s odpadom

Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným nie je dovolené:

  • vykrmovanie hospodárskych zvierat,
  • drvenie a splachovanie pomyjí do kanalizácie,
  • miešanie kuchynského odpadu s iným odpadom,
  • odovzdanie kuchynského odpadu - pomyjí neoprávnenému subjektu,
  • iné spôsoby nakladania s kuchynským odpadom.

Potrebujete vyriešiť problém s kuchynským odpadom? Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

Referencie

V školskej jedálni na ZŠ Veľký Šariš sme inštalovali päť kompostérov GG 02.

ZŠ Veľký Šariš Školská kuchyňa

V motoreste Camping, v Chminianskej Novej Vsi, sme inštalovali GG 02.

Motorest Camping Chminianská Nová Ves

V Dome pokojnej staroby Františka Majocha vo Veľkom Šariši sme inštalovali GG 02.

Dom pokojnej staroby Františka Majocha

V školskej jedálni v Drienove sme inštalovali dva kompostéry GG 02.

ŠJ Drienov Školská kuchyňa

7 Tajných tipov a trikov, aby ste dostali zo svoho Green Good

kompostéra maximum

Stiahnite si zdarma overené tipy a triky na spracovanie kuchynského odpadu v Green Good kompostéroch

V školskej jedálni Spojenej školy v Snine sme inštalovali komostér GG 02.

Spojená škola v Snine Školská kuchyňa

V školskej jedálni na ZŠ v Stakčíne sme inštalovali kompostér GG 02.

ZŠ Stakčín Školská kuchyňa

V školskej jedálni MŠ v Hnúšti sme inštalovali kompostér  GG 02.

MŠ Hnúšťa Školská kuchyňa

Dôležitá vec, ktorú potrebujete vedieť! Ako pripraviť kanalizáciu na pripojenie kompostéra GG02.

Stiahnite si teraz zdarma podrobné informácie o úprave kanalizačnej prípojky, aby ste z vášho kompostéra vyťažili maximum.